Završna konferencija CAT PHARMA projekta

Datum: 17. travanj 2023.
Vrijeme: 10:15 - 15:00
Mjesto: Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, Zagreb

Program predavanja: 

10:15 - 10:30 Projekt CAT Pharma
Srećko Kirin, Institut Ruđer Bošković (IRB)

10:30 - 11:00 Harmin i partneri u zajedničkom pothvatu: kako ubiti plazmodij i tumorsku stanicu?
Zrinka Rajić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet (FBF)

11:00 - 11:15 Trifenilfosfinski kompleksi rutenija kao fluorescentni senzori albumina i njihovo antitumorsko djelovanje
Saša Opačak, Institut Ruđer Bošković (IRB)

11:15 - 11:30 Metalni kompleksi N-heterocikla - sinteza, strukturna karakterizacija i biološka aktivnost
Silvio Jakopec, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije (FKIT)

11:30 - 12:30 Pauza za ručak

12:30 - 13:00 Kristalno inženjerstvo metaloorganskih kokristala temeljenih na halogenskim vezama
Dominik Cinčić, Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF)

13:00 -13:15 Utjecaj deuteriranja na afinitet antagonista adenozinskih A2A receptora
Lucija Hok, Institut Ruđer Bošković (IRB)

13:15 - 13:30 Dearomatizacijska dvokomponentna kaskadna reakcija za pripravu [3,4-b]indolnih derivata
Ines Bašić, Institut Ruđer Bošković (IRB)

13:30 - 14:00 Pauza za kavu

14:00 - 14:15 Enzimska sinteza kiralnih građevnih blokova upotrebom halogenhidrin dehalogenaza
Emina Mehić, Pliva d.o.o.

14:15 - 14:30 Optimizacija biokatalitičke sinteze (R)-3-hidroksi-γ-butirolaktona pomoću matematičkog modela procesa
Ivana Čevid, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije (FKIT)

14:30 - 15:00 Nanoformulacije prema efikasnijim i sigurnijim lijekovima: primjer doksorubicina i L-DOPA
Ivana Vinković Vrček, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI)

 

KNJIGA SAŽETAKA